جزیره گدازه های مذاب

 

فوران گدازه های مذاب از آتش فشان کیلائو در هاوایی زمین شناسان و گردشگران را به این جزیره کشانده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منبع : انتخاب