همایشهای سال 96

 

 

همایش سال تحصیلی 97-96 گروه علوم تجربی منطقه 14 در روز 14 دی ماه در دبیرستان دوره اول حلی 4   بامحوریت مسابقه آزمایشگاهی دردومرحله برگزارگردید

دراین همایش تعداد 50 نفرازهمکاران علوم شرکت داشتنددر مرحله اول کلیه شرکت کنندگان در مسابقه تئوری آزمایشگاهی شرکت کردند .

در مرحله بعد مسابقه عملی آزمایشگاه آغاز شد که گروههای دو نفره 5 ایستگاه آزمایش را در زمان مشخص پشت سر گذاشتند .

در طول برگزاری مسابقات آقایان : منتهایی (معاونت متوسطه ) اسماعیلیان (کارشناس متوسطه اول ) خانمها : ماشی (کارشناس

متوسطه دوم ) کاظمی (رئیس گروههای آموزشی ) فرج پور (کارشناس گروهها ) از فعالیت گروه علوم بازدید به عمل اوردند .

در پایان همکاران از اجرای همایش خرسند بوده و ابراز رضایت میکردند .پس از تصحیح اوراق مرحله اول و همچنین گزارش کارهای مرحله دوم خانمها لیلا روشن روز از مدرسه ام البنین و مائده نجفی زاده از شهید اردستانی برای مرحله استانی انتخاب شدند.